RSS

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครพนม

ดอกกันเกรา
ดอกไม้ประจำจังหวัดนครพนม, สุรินทร์

ดอกไม้ประจำจังหวัด

นครพนม, สุรินทร์

ชื่อดอกไม้

ดอกกันเกรา

ชื่อสามัญ

Anan, Tembusu

ชื่อวิทยาศาสตร์

Fagraea fragrans Roxb.

วงศ์

LOGANIACEAE

ชื่ออื่น

กันเกรา (ภาคกลาง), ตะมะซู ตำมูซู (มลายู-ภาคใต้), ตาเตรา (เขมร-ภาคตะวันออก), ตำเสา ทำเสา (ภาคใต้), มันปลา (ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ลักษณะทั่วไป

ต้นสูงประมาณ 20–30 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่หรือรูปกรวยคว่ำ หนาทึบ ใบเดี่ยว รูปรีหรือแกมใบหอก สีเขียวเข้มเป็นมัน ใต้ใบสีอ่อน ออกดอกเป็นช่อจำนวนมากที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อใกล้โรย มีกลิ่นหอมเย็น ลักษณะดอกคล้ายแจกัน ออกดอกตลอดปี

การขยายพันธุ์

โดยการเพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม

เติบโตได้ดีในที่ชื้นแฉะ แสงแดดจัด

ถิ่นกำเนิด

ป่าเบญจพรรณและตามที่ใกล้แหล่งน้ำใน ประเทศอินเดีย, มาเลเซีย, พม่า, เวียดนาม และประเทศไทย

สัญลักษณะประจำจังหวัด รูปพระธาตุพนม

คำขวัญประจำจังหวัด พระธาตุพนมล้ำค่า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูภูไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

อาณาเขตติดต่อ

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเชกา จังหวัดหนองคาย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดงหลวง และอำเภอหว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอกุสุมาลย์และอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

การปกครอง

จังหวัดนครพนมแบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองนครพนม อำเภอปลาปาก อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์ อำเภอบ้านแพง อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอนาแก อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า และกิ่งอำเภอนาทม

มรดกทางธรรมชาติ

ประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่จังหวัดนครพนม ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ มีป่าอยู่ด้วยกันทั้งหมด ๑๕ ป่า มีขนาดต่าง ๆ กัน ป่าดงบางอี่ อยู่ในเขตอำเภอมุกดาหาร และคำชะอี มีขนาดใหญ่ที่สุด มีพื้นที่ประมาณ ๑,๓๗๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘๕,๖๐๐ ไร่ ป่าแดง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้งมีกระจายอยู่ทั่วไปทั้งจังหวัด ในป่าทุกประเภทจะมีต้นไผ่ขึ้นอยู่ทั่วไป

            โพนเกลือ  เป็นแหล่งทำเกลือโบราณ กระจายอยู่บริเวณพื้นที่รอยต่อสองจังหวัดคือที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม กับอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ประมาณ ๕ ตารางกิโลเมตร และกระจุกตัวอยู่อยู่ใกล้ ๆ กันหลายแหล่ง ที่บ้านแม่น้ำใหญ่ บ้านท่าเรือ และบ้านบะหว้า ที่เห็นชัดคือ โพนเกลือ วัดโพนสวรรค์ โพนเกลือวัดช้างขาวสันติธรรม โพนส้มโฮ้ง โพนแต้ โพนกอก โพนตุ่น โพนจุลณี หรือโพนน้ำตับ อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่บ้านเสียว มีโพนเกลือวัดโพธิ หรือโพนตุม และโพนหัวแข้ นอกจากนี้ยังมีแหล่งเกลือจากบ่อหัวแฮดในลุ่มน้ำสงคราม

  แม่น้ำโขง  มีต้นกำเนิดในเขตประเทศจีน เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว ไหลเข้าเขตประเทศไทยในจังหวัดหนองคาย ไหลเข้าเขตจังหวัดนครพนม ในเขตอำเภอบ้านแพง แล้วไหลผ่านเขตอำเภอท่าอุเทน อำเภอเมือง ฯ และอำเภอธาตุพนม เป็นระยะที่ไหลผ่านเขตจังหวัดนครพนม ๑๕๓ กิโลเมตร แล้วไหลไปเข้าเขต จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นไหลเข้าสู่ประเทศกัมพูชา และออกสู่ทะเลที่ประเทศเวียดนาม ในห้วงที่ไหลผ่านเขตจังหวัดนครพนม จะเป็นเส้นกั้นเขตแดนไทยกับลาวโดยตลอด แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศขนาดใหญ่มีน้ำไหลตลอดปี

  แม่น้ำสงคราม  มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพานในเขต อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี แล้วไหลขึ้นไปทางด้านทิศเหนือ ผ่านเข้าไปในเขต จังหวัดสกลนคร จากนั้นไหลไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านเขตจังหวัดหนองคาย จากนั้นไหลวกไปทางด้านทิศตะวันออกเข้าเขต จังหวัดนครพนม ในเขตอำเภอศรีสงคราม ผ่านตำบลสามผง ท่าบ่อ สงคราม นาเดื่อ ไปบรรจบแม่น้ำโขงที่บ้านไชยบุรี ทางตอนเหนือของอำเภอท่าอุเทน มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ ๔๒๐ กิโลเมตร ในช่วงที่ผ่านจังหวัดนครพนม ยาว ๙๐ กิโลเมตร แม่น้ำสงครามมีลำน้ำสาขาสายหลักอยู่หลายสายด้วยกัน เช่น ลำน้ำหาม ล้ำน้ำอูน ลำน้ำเมา ลำน้ำซาง โดยมีภูทอก ภูสิงห์ ภูลังกา และเทือกเขาภูพานด้านทิศเหนือเป็นแนวบังคับ

   ลำน้ำอูน  มีต้นกำเนิดจากหนองหาน จังหวัดสกลนคร แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เข้าสู่เขตจังหวัดนครพนม ในเขตอำเภอนาหว้า แล้วไหลผ่านอำเภอศรีสงคราม เป็นแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอศรีสงครามกับอำเภอท่าอุเทน แล้วไหลไปบรรจบแม่น้ำสงครามในเขตอำเภอศรีสงคราม

  ลำน้ำก่ำ  มีต้นกำเนิดจากหนองหาน จังหวัดสกลนคร แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านเข้าจังหวัดนครพนมในเขตอำเภอนาแก อำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม แล้วไปบรรจบแม่น้ำโขงที่บ้านก่ำ อำเภอธาตุพนม มีความยาวประมาณ ๖๐ กิโลเมตร

  ลำน้ำยาม  มีต้นกำเนิดอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร แล้วไหลเข้าสู่จังหวัดนครพนม ในเขตอำเภอศรีสงคราม แล้วไปบรรจบแม่น้ำสงครามที่บ้านปากยาม ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม

  แม่น้ำปัง  มีต้นกำเนิดอยู่ในเขตจังหวัดสกลนคร ไหลเข้าสู่จังหวัดนครพนมที่อำเภอปลาปาก แล้วไหลผ่านอำเภอเรณูนคร อำเภอธาตุพนม ไปบรรจบแม่น้ำโขงที่อำเภอธาตุพนม

นอกจากนี้ทางตอนเหนือ และตอนใต้ของจังหวัดยังมีลำห้วย และหนองบึงอยู่เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญสามารถพัฒนาเป็นแหล่งน้ำ นำมาใช้ประโยชน์ได้แก่

  หนองญาติ หรือหนองหาน ๒ เป็นหนองน้ำประวัติศาสตร์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางอำเภอนาแกประมาณ ๖ กิโลเมตร ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

  ห้วยปังกอ  มีต้นกำเนิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตตำบลกุรุคุ ไหลผ่านบ้านผึ้งหนองญาติ แล้วไปบรรจบแม่น้ำโขงที่ตำบลท่าค้อ มีความยาวประมาณ ๕๐ กิโลเมตร

ห้วยปังฮวด  มีต้นกำเนิดในเขตตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก ไหลผ่านตำบลคำเตย ตำบลบ้านกลาง มีความยาวประมาณ ๓๒ กิโลเมตร

   ห้วยบังชนัง  มีต้นกำเนิดจากห้วยหินชะแนน ในเขตอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ไหลไปบรรจบลำน้ำก่ำ ที่บ้านปากบัง ตำบลพิมาน อำเภอนาแก ฤดูฝนน้ำจะไหลเชี่ยว ฤดูแล้งน้ำจะลดลงมาก บางตอนจะแห้ง

นอกจากนั้นยังมีลำน้ำยม ห้วยลังกา ห้วยทวย ห้วยบ่อ ห้วยหนองเขา ห้วยกระเบา หนองไชยวาน หนองสาหร่าย ลำน้ำเมา และห้วยเซกาใหญ่ เป็นต้น

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: